Zoek

Begrippenlijst

Om je te helpen hebben we een lijst samengesteld met begrippen die te maken hebben met de laatste levensfase. Als je erover praat, is het natuurlijk wel fijn als je weet waar het over gaat! 
 • Palliatieve zorg
  Palliatieve zorg is het toevoegen van leven aan de dagen die nog komen, alles doen wat je kan om te zorgen dat iemand zo zinvol mogelijk kan leven tot de laatste dag: de pijn stillen, comfort geven, goed informeren. Palliatieve zorg begint in het ideale geval op het moment dat de diagnose van ongeneselijke en levensbedreigende ziekte wordt gesteld. Ze is meer dan een alternatief wanneer curatieve (genezende) zorg niet meer helpt, ze vult curatieve zorg aan of versterkt ze. Palliatieve zorg kan zich dus uitstrekken over een lange periode. Een optimale palliatieve zorg zorgt ervoor dat de patiënt de regie van zijn levenseinde zoveel mogelijk in eigen handen neemt. 

 • Terminale zorg
  Dat is de zorg die in de laatste dagen van het leven wordt verstrekt. 

 • Medisch begeleid sterven
  Als wordt vastgesteld dat alle behandelingen tekortschieten, moet alles gedaan worden om de patiënt zo comfortabel mogelijk te laten leven en hem op een rustige manier te laten sterven. Medisch begeleid sterven kan verschillende vormen aannemen: het adequaat stillen van de pijn en het bewaken van lichamelijk comfort is er één van, euthanasie een andere. 

 • Stoppen met behandelen
  Als ze niet meer zinvol is, zou een behandeling altijd stopgezet moeten worden. Voor veel artsen is dat moeilijk omdat stoppen voor hen gelijk staat aan niets meer kunnen doen. Maar ze kunnen eigenlijk nog heel veel doen: alles wat het comfort van de patiënt bevordert, zorg op maat zoals de patiënt dit verkiest. 

 • Palliatieve sedatie
  Palliatieve sedatie is de verdoving opdrijven zodat iemand niet meer lijdt. De intentie is niet de persoon sneller te laten sterven. Soms gebeurt dat wel, maar het is even goed mogelijk dat de patiënt langer leeft omdat hij zich comfortabeler voelt. 

 • Euthanasie
  Dat is het actief beëindigen van het leven op de uitdrukkelijke vraag van de patiënt. Een patiënt vraagt het aan zijn arts en bevestigt dat via een ‘schriftelijk verzoek’ (of mondeling als de betrokkene niet meer kan schrijven, dan moet het opgeschreven worden door een onafhankelijk iemand). De arts neemt contact met een tweede (soms een derde) arts, die kijkt of aan alle voorwaarden is voldaan. 

 • Wilsverklaring euthanasie
  Een document waarin iemand euthanasie vraagt voor als hij zich in de toekomst in een toestand van blijvende coma zou bevinden.
  In tegenstelling tot de negatieve wilsverklaring (hieronder) is euthanasie geen afdwingbaar recht. Euthanasie gebeurt altijd door een team van artsen, het zijn de artsen die beslissen of een patiënt ongeneselijk ziek is en of aan alle voorwaarden is voldaan.

 • (Negatieve) Wilsverklaring
  Dat is een document waarin je zegt welke behandeling je niet meer zou willen, bijvoorbeeld ik wil niet gereanimeerd worden of ik wil niet met een sonde gevoed worden. Als je om één of andere reden je wil niet meer kan uitdrukken, omdat je verward bent bijvoorbeeld, dan is zo’n wilsverklaring die je vroeger hebt opgesteld, bindend voor de arts.